Zawody

Monaco Solar Boat Challenge

Zawody Monaco Solar&Energy Boat Challenge, odbywające się w wodach otaczających Monte-Carlo, to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń związanych z tematyką łodzi solarnych na świecie. 

Wydarze­nie to zostało stwor­zone z myślą o roz­woju odnaw­ial­nych źródeł energii oraz pro­mowa­niu innowa­cyjnych dzi­ałań.

 W wyś­cigu biorą udział drużyny z całego świata, a łodzie wys­taw­iane są w 3 kat­e­go­ri­ach – V20, Open Class oraz A Class, w której udział weźmie nasz zespół.

Podczas zawodów sprawdzane są między innymi zwrotność, szybkość, efektywność energetyczna w trzech oddzielnie ocenianych konkurencjach:

Slalom

Konkurencja, w której łodzie mierzą się poje­dynczo ze slalomem o dłu­gości 300 m na czas. To przede wszystkim sprawdzian zwrotności łodzi, umiejętności sternika oraz zastosowanych systemów stabilizacji.

Fleet

Wspólny wyścig wszystkich łodzi na trasie o dłu­gości 3 mil sprawdzający efektywność zastosowanych rozwiązań w układzie panele fotowoltaiczne-akumulatory-napęd. W tej konkurencji kluczowa jest również  minimalizacja oporów.

One-to-one sprint

Dwie łodzie ścigają się burta w burtę w teś­cie pręd­kości na dys­tan­sie 200 m.
Konstrukcje podnoszące prędkość łódki takie jak hydroskrzydła w tym wyścigu zwiększają szanse na sukces.

Łódź zasi­lana energią elek­tryczną stanowi poważne wyzwanie kon­struk­cyjne. Jej sukces w zawodach zależy od wielu złożonych czyn­ników. Spośród nich najwięk­sze znacze­nie ma redukcja oporów hydro­dy­nam­icznych.Aby sprostać rygo­rysty­cznym wyma­gan­iom konkursu naszą kon­cepcją jest ogranicze­nie zanur­zonej obję­tości kadłuba do min­i­mum, dlat­ego z całym sza­cunkiem dla Archimedesa, pły­wanie wypornoś­ciowe porzu­camy na rzecz hydroskrzy­deł (ang. foil).

 

 Istotą ich dzi­ała­nia jest wyt­warzanie siły nośnej pod­noszącej kadłub ponad powierzch­nię wody. Pod taflą zna­j­dować się będą jedynie foile, śruba napę­dowa i pylony, które staw­iają wielokrot­nie mniejszy opór. Dopóki łódź nie rozpędzi się wystar­cza­jąco, tak aby hydroskrzy­dła mogły równoważyć jej ciężar, opory kadłuba muszą być min­i­malne.

 Konieczne jest zatem ogranicze­nie masy łodzi do min­i­mum, dlat­ego do budowy kadłuba postanow­iliśmy wyko­rzys­tać lam­i­nat epoksydowo-węglowy. Kole­jnym wyzwaniem jest dobór zespołu napę­dowego o odpowied­nio niskiej masie i małych gabary­tach przy jed­noczes­nym uzyska­niu jego wysok­iej sprawności.